Kancelaria Notarialna

Sylwia Gross

Czynności notarialne

Czynności notarialne określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku. prawo o notariacie (tj. dz. u. 2008r. 189 poz 1158 z późn. zm.). zgodnie z artykułem 79 ustawy notariusz sporządza:

 • akty notarialne
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • poświadczenia
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Akt notarialny zostaje sporządzony, jeśli wymagają tego przepisy prawa np. umowa sprzedaży nieruchomości, albo jeśli wynika to z woli strony np. przedwstępna umowa sprzedaży.

Czynności notarialne dokonywane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych dokonuje notariusz w siedzibie Kancelarii, ale także w innym miejscu np. w szpitalu, w domu prywatnym, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariuszowi za dokonane czynności przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz.U.2013.poz.237). Notariusz zobowiązany jest na podstawie odrębnych przepisów do obliczenia i pobrania podatków (od czynności cywilnoprawnej, darowizny) oraz opłaty sądowej Np. od umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej za cenę 50 tys. zł notariusz pobiera:

 • 2% podatku od czynności cywilnoprawnej - 1000zł
 • opłatę sądową za wpis prawa własności w księdze wieczystej - 200zł
 • z § 3,5,6 maksymalne wynagrodzenie notariusza - 455zł
 • z § 16 taksy notarialnej maksymalnie - 200zł
 • z § 12 za wypis aktu 6zł za jedną stronę (Jest to z reguły koszt ok 120zł-150zł)
 • podatek VAT według stawki 23%

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Przykładowe umowy i akty sporządzane przez notariusza:

 • umowy sprzedaży
 • umowy zamiany
 • umowy działu spadków
 • umowy zniesienia współwłasności
 • umowy darowizny
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego (w czasie trwania małżeństwa, lub po rozwodzie)
 • umowy spółki lub inne czynności (np. zmiany umowy spółki, protokoły zgromadzeń organów spółki)
 • testamenty, w tym windykacyjne
 • protokoły o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku
 • ustawienie hipoteki
 • ustawienie służebności, użytkowania
 • akt poddania się egzekucji za art 777 kodeksu postępowania cywilnego
 • akt poświadczenia dziedziczenia (zastępujący sądowe stwierdzenie nabycia spadku)
 • ugody np. co do zapłaty lub rozłożenia na raty zaległości (długu)

Tajemnica czynności notarialnych, akt notarialny, wypis aktu.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego i zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w związku z dokonywaną czynnością; obowiązek ten trwa także po odwołaniu notariusza.

Wyjątkiem od zachowania tajemnicy jest sytuacja, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu (art. 18 ustawy Prawo o notariacie). Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577) - w zakresie określonym tymi przepisami.

Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem (art. 81 ustawy Prawo o notariacie. Przed podpisaniem akt notarialny odczytuje notariusz lub inna osoba w jego obecności (art. 94 ustawy Prawo o notariacie).

Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania (art. 95 ustawy Prawo o notariacie).

Podpisy na aktach notarialnych są składane w obecności notariusza. Podpisy na dokumentach są składane w obecności notariusza lub osoba, która złożyła swój podpis pod dokumentem w obecności notariusza uznaje podpis za własnoręczny (art. 88 ustawy Prawo o notariacie).

Wypis aktu notarialnego ma moc prawną oryginału (art. 109 ustawy Prawo o notariacie), wypis aktu należy wydać właściwemu sądowi prowadzącemu księgę wieczystą, organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków, naczelnikowi urzędu skarbowemu (nie dotyczy tych umów, które nie podlegają pod przepisy ustaw dotyczących podatków, w tym od czynności cywilnoprawnych , od spadków i darowizn), spółdzielni mieszkaniowej w zakresie umów związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, a także stronom umowy w dowolnych ilościach lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym.

Notariusz przy sporządzaniu aktów notarialnych ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe (art. 7 Prawa o notariacie). Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia należnego podatku i opłaty sądowej. Strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi (art. 89 ustawy Prawo o notariacie).

Notariusz
Sylwia Gross

ul. Daszyńskiego 2
67-400 Wschowa

gross@rejent.poznan.pl
tel. (65)540 75 06
fax. (65)540 21 77
kom. 661 654 040

godziny urzędowania:
poniedzialek 8-17
wtorek-czwartek 8-16
piątek 8-15
oraz
w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca 9-14