Kancelaria Notarialna

Sylwia Gross

Wymagane dokumenty

W celu sporządzenia czynności prawnej w formie aktu notarialnego, zainteresowany powinien określić notariuszowi rodzaj czynności, np. czy ma to być umowa sprzedaży, darowizny, zamiany, umowa spółki, oraz wskazać strony umowy.

1. Sprzedaż lub darowizna nieruchomości (zabudowanej, niezabudowanej):

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej (istnieje możliwość pobrania go ze strony internetowej ekw, z tym że wydruk taki nie posiada mocy dokumentu urzędowego),
 2. wypis z rejestru gruntów i budynków; wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka gruntu do nowej księgi wieczystej lub przyłączenie do istniejącej księgi należącej do nabywcy,
 3. ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości (tylko wówczas gdy następuje podział nieruchomości) wraz z wyciągiem zmian danych ewidencyjnych nieruchomości,
 4. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, w szczególności dla nieruchomości niezabudowanych,
 5. dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, dowody tożsamości, w szczególności seria i nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania i do korespondencji), - w przypadku przedsiębiorcy/spółki– aktualny odpis z KRS, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON, NIP,
 6. cena/wartość rynkowa nieruchomości, oraz data wydania nieruchomości,
 7. podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przed notariuszem łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego na rozporządzania spadkiem po zmarłym.

2. Sprzedaż nieruchomości rolnej powyżej 5 ha.

 1. odpowiednie dane opisane w pkt 1,
 2. uwzględnienie postanowień ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.803) czyli ustalenie czy nabywca prowadzi gospodarstwo rodzinne, a także że spełnia wymagania rolnika indywidualnego w rozumieniu przepisów tej ustawy.

3. Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej (istnieje możliwość pobrania go ze strony internetowej ekw, z tym że wydruk taki nie posiada mocy dokumentu urzędowego),
 2. dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, dowody tożsamości, w szczególności seria i nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania i do korespondencji), - w przypadku przedsiębiorcy/spółki– aktualny odpis z KRS, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON, NIP,
 3. cena/wartość rynkowa nieruchomości, oraz data wydania nieruchomości,
 4. podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przed notariuszem łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego na rozporządzania spadkiem po zmarłym,
 5. wypis z kartoteki lokali,
 6. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 7. zaświadczenie o niezaleganiu z tytułu opłat eksploatacyjnych.

4. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej - pod warunkiem, że dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta,
 2. dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, dowody tożsamości, w szczególności seria i nr dowodu osobistego, PESEL, adres zamieszkania i do korespondencji), - w przypadku przedsiębiorcy/spółki– aktualny odpis z KRS, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki, REGON, NIP,
 3. cena/wartość rynkowa nieruchomości, oraz data wydania nieruchomości,
 4. d. podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przed notariuszem łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego na rozporządzania spadkiem po zmarłym,
 5. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
 6. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 7. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatnościach opłat eksploatacyjnych.

5. Testament

 1. dane osobowe testatora (sporządzającego testament) i data jego urodzenia,
 2. dane osobowe osoby/osób powołanych do spadku,
 3. w przypadku testamentu windykacyjnego określenie przedmiotów, które mają przypaść określonej osobie tytułem zapisu windykacyjnego.

6. Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

 1. dane osobowe mocodawcy,
 2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania), z zastrzeżeniem art. 87 §1 KPC w sprawach wieczysto-księgowych,
 3. opis nieruchomości (na podstawie odpisu z księgi wieczystej).

7. Akt poświadczenia dziedziczenia

 1. akt zgonu spadkodawcy,
 2. testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 3. akty stanu cywilnego spadkobierców (akty urodzenia lub akty małżeństwa dla kobiet zamężnych),
 4. nr PESEL zmarłego.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela sekretariat (także telefonicznie lub przez e-mail)

Notariusz
Sylwia Gross

ul. Daszyńskiego 2
67-400 Wschowa

gross@rejent.poznan.pl
tel. (65)540 75 06
fax. (65)540 21 77
kom. 661 654 040

godziny urzędowania:
poniedzialek 8-17
wtorek-czwartek 8-16
piątek 8-15
oraz
w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca 9-14